Gebruiks­voorwaarden

Op deze pagina staan de Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Fynch. Voor de Fynch shop gelden nog extra algemene voorwaarden. Bekijk hier de algemene voorwaarden.1. AlgemeenWelkom bij Fynch! Fynch is dé app die duurzaam reizen beloont. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie Fynch (hierna: “de App”). De App is eigendom van Fynch Smart Mobility (hierna: Fynch) gevestigd te Breukelen, een handelsnaam van BusinessConcern B.V. Fynch is of de verwerker of de verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving (AVG), afhankelijk van of Fynch in opdracht (verwerker) of zelfstandig (verantwoordelijke) jouw persoonsgegevens verwerkt.2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door jou. Fynch heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Je wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2 Fynch heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Fynch zal je hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

2.3 Fynch heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden van het coinprogramma te wijzigen en het coinsaldo te laten vervallen. Je wordt hier uiterlijk 3 maanden van tevoren over geïnformeerd.

3. Gebruik van de App

3.1 Jij bent verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de App. Je dient je te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dien je:

 • gegevens naar waarheid in te vullen.
 • vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.
 • de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
 • niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Fynch, de App of derden.
 • geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van Fynch of andere gebruikers van de App.
 • de goede naam en reputatie van Fynch te allen tijde in acht te nemen en er zorg voor te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van Fynch.
 • al de aanwijzingen en voorschriften van Fynch voor het gebruik van de App op te volgen. Indien je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Fynch het recht alle maatregelen te treffen die Fynch nodig acht, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het op jou verhalen van eventuele schade of kosten.

3.2 Je mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Fynch. Evenmin mag je technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Fynch, dan wel bij de licentiegevers van Fynch. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de App, blijven jouw eigendom.

4.2 Fynch verleent aan jou een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door Fynch geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De App is met de grootste zorg samengesteld. Fynch kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Fynch houdt zich het recht voor om de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat je daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2 Fynch is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fynch. Fynch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. Je vrijwaart Fynch voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

6. Privacyverklaring

Om het gemakkelijk te maken vindt u hier een samenvatting van de privacy voorwaarden van de App. De volledige privacyverklaring van Fynch vindt u HIER.

6.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Fynch mogelijk van u kan verwerken. Fynch beschikt niet altijd over alle hieronder opgesomde gegevens. Dit is afhankelijk van het product dat door u wordt gebruikt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Emailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Kenteken van het door u gebruikte voertuig
 • Mobiliteitsdata (auto, fiets, lopend, OV of vliegreizen)
 • Locatiedata
 • Tankcard en Mobilitycard transacties
 • Schades en bekeuringen
 • Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer of activatiecode
 • Gegevens werkgever zoals naam werkgever, personeelsnummer, afdelingsnaam

6.2 Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Fynch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van het product dat door u wordt gebruikt:

 • Analyseren van het rijgedrag of reisgedrag van de deelnemers aan onze programma’s en trainingen, bijvoorbeeld ter bevordering van duurzaamheid en veiligheid
 • Rapporteren van resultaten en analyses aan de opdrachtgever en/of de gebruiker
 • De gebruiker de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De gebruiker te laten betalen en factureren
 • De gebruiker te kunnen e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening van Fynch
 • De opdrachtgever van Fynch en de gebruiker te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U cadeaus uit de Fynch shop te kunnen sturen als u coins bij Fynch inwisselt

6.3 Hoe lang worden je persoonsgegevens gebruikt?

Fynch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij Fynch wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

6.4 Hoe beveiligt Fynch je persoonsgegevens?

Fynch beschermt je persoonsgegevens met maatregelen tegen misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. De systeemomgeving van de App is digitaal beveiligd conform voorgeschreven richtlijnen en wordt continu gemonitord. De persoonsgegevens worden opgeslagen en bewerkt in een goed beveiligd datacenter in West-Europa.

6.5 Wie maakt er gebruik van je persoonsgegevens?

Fynch kan uw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers of andere derden, mits dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan anderen dan onze opdrachtgever kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die Fynch met u heeft gesloten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Fynch, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Fynch rust.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld een hostingbedrijf, sluit Fynch een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als Fynch zelf hanteert. Fynch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

6.6 Inzagerecht, recht op correctie en recht op verzet

Natuurlijk heb je altijd recht op inzage in de over jouw opgeslagen gegevens en kun je jouw toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens intrekken. Ook kun je opdracht geven om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de wijze waarop Fynch met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met:

Fynch Smart Mobility
De Corridor 5c
3621 ZA Breukelen
infosupport@fynchmobility.com

6.7 Geautomatiseerde besluitvorming

De App kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fynch) tussen zit. De App maakt hiervoor gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Automatic sensing lib system (track and trace)
 • Het systeem analyseert automatisch jouw trips. Trips worden gelabeld als fiets, auto, voet, trein, openbaar vervoer, vliegtuig, pont, onbekend of overig. De trips worden tevens automatisch gelabeld als privé, woon-werk of zakelijk.
 • Jij dient zelf je trips te controleren en eventueel te corrigeren en jij bent daarom zelf verantwoordelijk voor de juistheid hiervan.

6.8 Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Fynch een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Fynch van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@fynchmobility.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Fynch je om het verzoek tot inzage in te dienen via het email adres waarmee je ook een account hebt aangemaakt in de app. Dit ter bescherming van jouw privacy. Fynch reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op je verzoek.

Fynch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.9 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van de App wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

De App maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de App en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de App naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fynch hiermee de App optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy waarvoor Fynch geen voorafgaande toestemming van jou nodig heeft.

Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Fynch is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.