Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina staan de Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Fynch app. Voor aankopen in de Fynch Rewards Shop in de app gelden aanvullende voorwaarden. Bekijk deze aanvullende voorwaarden hier.

1. Algemeen

Welkom bij Fynch! Deze Gebruiksvoorwaarden omschrijven onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van de Fynch app. De app is eigendom van Fynch Mobility (hierna: Fynch), gevestigd in Utrecht en een handelsnaam van Businessconcern B.V.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan Fynch optreden als verwerker (wanneer Fynch jouw gegevens verwerkt in opdracht van een derde zoals een werkgever of gemeente) of verwerkingsverantwoordelijke (wanneer jij zelf gebruik besluit te maken van de Fynch app).

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Fynch app door jou. Fynch heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hierover word je tijdig geïnformeerd via een bericht in de Fynch app of via e-mail.

2.2 Fynch heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in de Fynch app, gegevens te verwijderen of te wijzigen, het gebruik van de Fynch app te beperken of de toegang tot de Fynch app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Hierover word je door Fynch tijdig en op passende wijze geïnformeerd.

2.3 Fynch heeft te allen tijde het recht de voorwaarden van het coinprogramma te wijzigen en het coinsaldo te laten vervallen. Hierover word je door Fynch tijdig en op passende wijze geïnformeerd.

3. Gebruik van de Fynch app

3.1 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig gebruiken van de Fynch app, en moet ongeoorloofd of onzorvuldig gebruik van de appvermijden. In het bijzonder moet je:

 • gevraagde gegevens in de Fynch app naar waarheid invullen;
 • vertrouwelijk omgaan met inloggegevens en deze geheim houden voor anderen;
 • de Fynch app niet gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden;
 • gebruik maken van de app op een manier die een (juiste) werking niet verhindert, geen inbreuk maakt op de beveiliging van en geen schade toebrengt aan Fynch, de Fynch app of derden;
 • geen virussen via de Fynch app verspreiden of op andere manier apparaten of systemen verstoren van Fynch of gebruikers van de Fynch app;
 • rekening houden met de goede naam en reputatie van Fynch en er zorg voor dragen dat het gebruik van de app nooit schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van Fynch;
 • altijd de aanwijzingen en voorschriften van Fynch rondom het gebruik van de Fynch app opvolgen; wanneer je in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelt heeft Fynch het recht alle maatregelen te treffen die nodig worden geacht, zoals het tijdelijk of permanent blokkeren van de toegang tot de app of het op jou verhalen van eventuele schade of kosten.

3.2 Je mag derden geen toegang verlenen tot de Fynch app en deze niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Fynch. Het is daarnaast niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Fynch app te beschermen te (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Fynch app, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten liggen exclusief bij Fynch. De gegevens die door jou zelf aan de app worden toegevoegd blijven jouw eigendom.

4.2 Jouw licentie voor het gebruik van de Fynch app is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar. Deze licentie is voor het gebruik van de Fynch app binnen de door Fynch geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan de app voor andere doeleinden te gebruiken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Hoewel de Fynch app met de grootste zorg is gebouwd en wordt onderhouden kan geen garantie worden afgelegd dat de Fynch app altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebruiken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, correct of up-to-date is. Fynch heeft het recht de Fynch app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken zonder dat daar rechten aan te ontlenen zijn.

5.2 Fynch is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Fynch app, tenzij deze schade of dit letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fynch. Fynch is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, en je vrijwaart Fynch voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Fynch app.

6. Privacyverklaring

Om het je gemakkelijk te maken geven we hier een samenvatting van de privacyvoorwaarden van Fynch. De volledige privacyverklaring kan hier worden ingezien.

6.1 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou kunnen verwerken. We hebben niet altijd toegang tot alle hieronder genoemde gegevens; dit is afhankelijk van het product dat je gebruikt en eventueel de overeenkomst met onze opdrachtgever.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Kenteken van je auto (altijd optioneel)
 • Mobiliteitsdata
  • Start- en einddatum en tijd rit
  • Start- en eindlocatie rit
  • Route
  • Vervoersmiddel
  • Reistijd en afstand
  • Reisdoel (woon-werk, privé, zakelijk)
 • Huisadres en dichtstbijzijnd station voor berekening vaste woon-werkafstand
 • Gegevens van je arbeidsrelatie zoals naam werkgever, personeelsnummer, afdelingsnaam
 • Gegevens van mobiliteitskaarten zoals de NS Businesscard

6.2 We verwerken je persoonsgegevens voor de voldoende doelen, afhankelijk van het product dat je gebruikt:

 • Analyseren van rij- en reisgedrag van gebruikers van de Fynch app om inzicht te geven in CO2 voetafdruk en vitaliteit;
 • Faciliteren van administratie van reizen en thuiswerkdagen om bij de werkgever reis- en thuiswerkkostendeclaraties te kunnen indienen;
 • Rapporteren van geaggregeerde informatie aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld totale CO2 voetafdruk van alle medewerkers;
 • Aan gebruikers de mogelijkheid bieden een account aan te maken en daarna toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens;
 • De opdrachtgever en gebruiker informeren over wijzigingen in onze producten en diensten;
 • Contact opnemen met de gebruiker via e-mail wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals bij het verzenden van een in de Fynch Reward Shop aangeschafte beloning.

6.3 Fynch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoeren van de bij Fynch afgenomen dienst, tenzij Fynch verplicht is deze langer te bewaren. Onder normale omstandigheden worden persoonsgegevens binnen 4 weken na het verwijderen van het account in de Fynch app of het verlopen van de licentie verwijderd.

6.4 Fynch beschermt je persoonsgegevens met maatregelen tegen misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. De systeemomgeving van de Fynch app is digitaal beveiligd conform voorgeschreven richtlijnen en is ISO 27001 gecertificeerd. De persoonsgegevens worden opgeslagen en bewerkt in een goed beveiligd datacenter in West-Europa.

6.5 Het uitgangspunt van Fynch is dat jouw persoonlijke gegevens enkel voor jou inzichtelijk en toegankelijk zijn. Wanneer dit noodzakelijk of gerechtvaardigd is in het kader van het doel van de Fynch app  of na expliciete toestemming van jou, zoals het indienen van een declaratie in de Fynch app, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met een opdrachtgever. Je gegevens worden nooit met andere derden gedeeld voor commerciële doeleinden tenzij je hier expliciete toestemming voor geeft.

6.6 Natuurlijk heb je altijd recht op inzage in de over jouw opgeslagen gegevens en kun je jouw toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens intrekken. Ook kun je opdracht geven om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de wijze waarop Fynch met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met support@fynchmobility.com.

6.7 De Fynch app kan geautomatiseerd besluiten nemen over jouw gegevens. Dit gaat met name om het gebruik van automatische ritregistratie, waarbij op basis van GPS en bewegingsdata wordt ingeschat welke route je hebt gereisd en met welk vervoersmiddel. Ook kan er in sommige gevallen automatische labeling (privé, woon-werk of zakelijk) worden toegepast. Je dient zelf je ritten te controleren en bent ervoor verantwoordelijk dat de gepresenteerde gegevens juist zijn.

Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de Fynch app of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Fynch is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in werking getreden op 16 februari 2017 en voor het laatst gewijzigd op 14 november 2022