Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Fynch. Voor de Fynch shop gelden nog extra algemene voorwaarden. Bekijk hier de algemene voorwaarden voor de Fynch Shop.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door Fynch, met wederpartijen anders dan natuurlijke personen niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf – hierna te noemen afnemer – zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Een afnemer met wie eenmaal eerder op deze voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op later met Fynch gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd.

1.3 De overeenkomst wordt telkens aangegaan voor een in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar (12 maanden). Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen of verlengde periode.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Fynch, waaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn steeds vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de afnemer van de aanbieding, hetgeen dan onverwijld zal geschieden.

2.2 Fynch is niet gebonden aan afbeeldingen en/of gegevens in documentatie van Fynch en/of door Fynch ter beschikking gestelde documentatie van derden.

2.3 Overeenkomsten met afnemers binden Fynch slechts nadat deze schriftelijk door Fynch zijn bevestigd.

2.4 Indien een afnemer uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de overeenkomst waarop de offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na het uitbrengen van de offerte tot stand is gekomen, dan is Fynch gerechtigd de kosten, die zij heeft moeten maken om de offerte te verstrekken, aan de afnemer in rekening te brengen.

3. Prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de overeenkomsten uitgeoefend tegen de op het moment van aflevering of uitvoering van Fynch algemeen gehanteerde prijzen en condities in Euro’s.

3.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de afnemer.

3.3 Fynch behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening.

3.4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst of voor het tijdstip waarop de overeenkomst feitelijk of geheel door Fynch is uitgevoerd, een stijging van meer dan 5% mocht optreden in de prijsbepalende factoren, zoals verhoging van arbeidsmateriaal- of vervoerskosten en prijsverhogingen bij de toeleveranciers van Fynch, anders dan het prijsindexcijfer, dan is Fynch gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.5 Indien Fynch van haar bevoegdheid om de prijs zoals in artikel 3.4 vermeld te wijzigen gebruik maakt dan heeft de afnemer het recht binnen 14 dagen nadat hij van deze prijsverhoging in kennis is gesteld, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Fynch te ontbinden.

4. Levertijden

4.1 Levertijden zijn niet fataal. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De afnemer is gerechtigd Fynch bij overschrijding van de opgegeven levertijd bij schriftelijke aanmaning een redelijke nadere termijn voor aflevering te stellen welke redelijke termijn nimmer korter zal zijn dan 21 dagen. Fynch is steeds gerechtigd na het verstrijken van de opgegeven levertijd als nog te leveren.

5. Aflevering

5.1 De terzake de overeenkomst aan afnemer te leveren zaken zijn vanaf aflevering voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Fynch is bevoegd in gedeelten te leveren, waarbij elke deellevering als een zelfstandige levering wordt beschouwd.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de verzending van de zaken voor rekening en risico van de afnemer, ook al mocht het vervoer door of vanwege Fynch geschieden.

6. Betaling

6.1 Alle betalingen aan Fynch dienen te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn of bij gebreke van deze termijn binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is getroffen.

6.2 Fynch is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheid in de door haar gewenste vorm te verlangen alvorens te presteren. Zolang de afnemer niet aan een daartoe verstekkend verzoek van Fynch heeft voldaan worden de verplichtingen van Fynch tegenover afnemer opgeschort. Indien de afnemer na aanmaning nalatig blijft binnen 24 uur aan het verzoek tot vooruitbetalingen/of zekerheidstelling te voldoen, is Fynch gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is de afnemer Fynch vergoeding van de door Fynch gederfde winst en gemaakte kosten verschuldigd.

6.3 De afnemer is in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist indien:

6.4 De voor betaling aangegeven termijn is verstreken.

6.5 Indien de afnemer voor het verstrijken van deze termijn surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt.

6.6 Indien de afnemer met enige betaling aan Fynch in verzuim is, zijn alle vorderingen van Fynch op de afnemer onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

6.7 Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is de afnemer over het aan Fynch verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een volle maand. In geval van niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van verplichtingen door afnemer, is de afnemer gehouden om aan Fynch te vergoeden alle kosten welke Fynch dient te maken ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,-.

7. Niet toerekenbare tekortkomingen

7.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van Fynch haar wil onafhankelijke omstandigheid, van welke aard dan ook. Ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien waardoor Fynch niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, evenals voorzover daaronder niet al begrepen mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, uitsluiting, transportmoeilijkheden , stagnatie door weersinvloeden, brand, ontploffing en andere ernstige storingen in het bedrijf van Fynch of haar leverancier, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door Fynch voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie Fynch aan de andere kant afhankelijk is, aan hun verplichting tegenover Fynch. Dit geldt tevens voor iedere te gebruiken informatiedrager.

7.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft Fynch het recht de overeenkomst in haar geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden door een daartoe strekkende mondelinge of schriftelijke mededeling (telefax daaronder begrepen) aan de afnemer zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te zijn gehouden.

7.3 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fynch zal zij de afnemer hiervan op de hoogte stellen. Fynch is voor het doen van deze kennisgeving niet aan een termijn gebonden.

7.4 Het niet tijdig, juist of volledig leveren van data of informatie door de leverancier van de afnemer welke Fynch verwerkt in haar dienstverlening behoort tot niet toerekenbare tekortkoming van Fynch en zal nimmer leiden tot aanspraken van afnemer jegens Fynch.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Fynch en de personen werkzaam in opdracht van Fynch bij uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door Fynch geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan Fynch is toe te rekenen.

8.2 De afnemer vrijwaart Fynch en de in het eerste lid bedoelde personen voor aanspraken van derden, waartegenover Fynch zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

8.3 Fynch is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van het verloren gaan van bestanden of gegevens ten gevolge van niet (behoorlijk) functionerende programmatuur van Fynch of derden.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Fynch heeft gemeld. Daarbij is de afnemer verplicht Fynch in de gelegenheid te stellen, indien en voorzover mogelijk, de schade ongedaan te maken, bij gebreke waarvan Fynch niet aansprakelijk is.

8.5 Elke aansprakelijkheid van Fynch jegens de afnemer zal te allen tijde beperkt blijven tot het daadwerkelijk aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag.

8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Fynch nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Fynch gesloten verzekering.

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1 Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Fynch totdat alle bedragen, welke de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Fynch verschuldigd is, geheel zijn voldaan.

9.2 Indien en voorzover door Fynch geen betaling is verkregen van een opeisbare vordering, terzake van een levering waarvoor zij zich het eigendom heeft voorbehouden, is Fynch gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst deze zaken terug te nemen en daartoe het bedrijfsterrein van de afnemer te betreden, waartoe zij – voor zover nodig – reeds nu voor als dan onherroepelijk door de afnemer gemachtigd wordt.

9.3 De afnemer is verplicht om op Fynch’s eerste verzoek ten genoegen van Fynch zekerheid te stellen voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Fynch op de afnemer incassokosten en rente daaronder begrepen.

10. Vertrouwelijke informatie

10.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die de vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

10.2 De afnemer vrijwaart Fynch voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door afnemer wordt gehouden of waarvoor afnemer uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Fynch toerekenbaar zijn.

10.3 De afnemer en zijn gebruikers geven bij deze toestemming aan Fynch zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Fynch welke benodigd zijn voor haar administratie en beheertaken. Deze informatie is slechts toegankelijk voor Fynch en wordt niet aan derden verstrekt tenzij Fynch hiertoe krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht is.

11. Medewerking afnemer

11.1 De afnemer is gehouden om Fynch de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie te verstrekken en medewerking te verlenen.

11.2 Zolang de afnemer de verplichting uit het eerste lid niet nakomt, is Fynch gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de schade welke zij als gevolg daarvan lijdt op de afnemer te verhalen.

11.3 De afnemer draagt zorg voor duidelijke en volledige schriftelijke formuleringen bij het verstrekken van de benodigde gegevens.

11.4 De afnemer en zijn gebruikers dragen zorg voor de noodzakelijke hard-en software configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot de afgeleverde zaken mogelijk te maken.

12. Ontbinding

12.1 Indien de afnemer één of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, evenals wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Fynch het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een voorafgaande schriftelijke verklaring aan de wederpartij is vereist. Tevens heeft Fynch in deze gevallen recht op een vergoeding van de kosten, schade en rente. In genoemde gevallen is elke vordering, welke Fynch ten laste van de afnemer heeft of zal verkrijgen onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

13. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

13.1 Bij de levering van programmatuur blijven het eigendom en de rechten van industriële en intellectuele eigendommen bij de eigenaren hiervan.

13.2 Afnemer is uitsluitend gerechtigd om namens de eigenaar door Fynch geleverde software te gebruiken voor doeleinden waarvoor de afnemer uitdrukkelijk toestemming is verleend. Dit aan de afnemer verleende recht is niet overdraagbaar.

13.3 Tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming van Fynch is verkregen, mag de afnemer de geleverde software en documentatie niet kopiëren en/of openbaren. Bij schending van deze bepaling vervalt het gebruiksrecht voor de afnemer.

13.4 Bij toegestaan kopiëren dient de afnemer zich te houden aan de in de overeenkomst aangegeven nadere voorwaarden daartoe, waarbij hij niet gerechtigd is om enige in de programmatuur aangebrachte verwijzingen naar de eigenaar te verwijderen bij of tijdens het kopiëren.

13.5 Bij de levering van programmatuur is Fynch te allen tijde gerechtigd om in de programmatuur een beschermingsmechanisme in te bouwen, waardoor de programmatuur niet door onbevoegden kan worden gebruikt.

14. Ontwikkeling van programmatuur

14.1 Indien Fynch ten behoeve van een afnemer programmatuur ontwikkelt, dan zal de benodigde informatie daartoe schriftelijk door de afnemer worden gespecificeerd.

14.2 De door de afnemer te verstrekken gegevens zijn basis voor de te ontwikkelen programmatuur, waarbij de afnemer instaat voor de juistheid daarvan.

14.3 Een schriftelijke overeengekomen acceptatietest geeft de afnemer het recht om de programmatuur gedurende 14 dagen te testen, tenzij de afnemer eerder aangeeft de programmatuur te accepteren.

14.4 Indien dit is overeengekomen zal de ontwikkelde programmatuur voor aflevering door Fynch worden geïnstalleerd bij de afnemer. Acceptatie doet aflevering veronderstellen evenals het verstrijken van de acceptatietermijn zonder kennisgeving van gebreken.

14.5 Alle gebreken dienen Fynch schriftelijk en gedetailleerd te worden bericht.

14.6 Indien de gebreken de werking van het programma niet in belangrijke mate belemmeren, dan wordt de afnemer geacht de programmatuur te hebben geaccepteerd bij het verstrijken van de acceptatietermijn.

14.7 Geconstateerde gebreken welke Fynch als gevolg van het vorige lid zijn bericht, zullen door Fynch, indien mogelijk, binnen redelijke termijn worden hersteld.

15. Garantie

15.1 Fynch garandeert indien een vaste prijs voor de ontwikkeling van de programmatuur is overeengekomen gedurende 3 maanden na levering van de programmatuur naar beste vermogen de geconstateerde gebreken kosteloos te verhelpen, tenzij de gebreken niet aan Fynch te wijten zijn of bij de overeengekomen acceptatietest aan het licht hadden kunnen komen.

15.2 Fynch verleent geen garantie tegen het verloren gaan van gegevens.

15.3 Door de afnemer aangebrachte wijzigingen in de programmatuur doen de garantie vervallen.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door Fynch is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop (Ween’s koopverdrag) wordt uitgesloten.

16.2 Indien de afnemer van Fynch is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het verdrag betreffende de rechtelijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken (EEG-verdrag) dan is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van ieder geschil dat in verband met de overeenkomst kan rijzen, onverminderd het recht van Fynch om de koper te dagen voor de rechter van zijn woonplaats en behoudens hoger beroep en/of cassatie.

16.3 Indien de afnemer in een ander land dan de in lid 2 aangeduide landen is gevestigd, dan is het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam bij de uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die in verband met de overeenkomst rijzen onverminderd het recht van Fynch om de koper te dagen voor de rechter van zijn woonplaats. Rotterdam zal de plaats van arbitrage zijn en de arbitrage zal worden gevoerd in het Nederlands.

17. Wijziging en vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.