Algemene voorwaarden Fynch Shop

Op deze pagina staan de voorwaarden voor het gebruik van de Fynch Shop. Op het gebruik van Fynch zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Bekijk hier de algemene voorwaarden van Fynch.

Fynch coins

  • Fynch coins kunnen met vooraf gedefinieerde gewenst gedrag verdiend worden.
  • Fynch coins zijn niet overdraagbaar.
  • Fynch coins kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
  • Fynch coins kunnen enkel gebruikt worden voor de aanschaf van beloningen in de Fynch App en zijn buiten de app niet geldig.

E-vouchers

De geldigheidsduur van de e-voucher wordt bepaald door de partner die de e-voucher aanbiedt en door Fynch en/of de partner gecommuniceerd. Na het verlopen van de geldigheidstermijn kunnen geen rechten meer aan de e-voucher worden ontleend

De e-vouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Het is niet toegestaan de e-vouchers op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden − zoals wederverkoop met enig direct of indirect winstoogmerk − of voor andere doeleinden dan waarvoor de e-vouchers zijn uitgegeven.

Fynch kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of op de juiste wijze aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Fynch op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Fynch gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Een e-voucher wordt slechts eenmalig verstrekt. Het is niet mogelijk de (rest-)waarde van de e-voucher over te zetten op een andere e-voucher.

Fynch en haar partners behouden zich het recht voor om een betaling voor een e-voucher te weigeren indien de betaling niet mogelijk is door een technische storing.

Eigendom van e-vouchers gaat over op het moment van de ontvangst van de e-voucher door de koper. Mocht na ontvangst van de e-voucher een derde ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot de e-voucher is dit voor risico van de koper. Fynch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de e-voucher.