1. Algemeen

Welkom bij Fynch! Fynch is dé app die duurzaam reizen beloont. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie FYNCH APP (hierna: “de App”). De App is eigendom van Fynch Smart Mobility (hierna: Fynch) gevestigd te Breukelen, een handelsnaar van BusinessConcern B.V. Fynch is of verwerker of verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens in de zin van de privacy wetgeving (AVG), afhankelijk van of Fynch in opdracht (verwerker) of zelfstandig (verantwoordelijke) jouw persoonsgegevens verwerkt.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door jou. Wij hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Je wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2 Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen je hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

2.3 Wij hebben te allen tijde het recht om de voorwaarden van het coinprogramma te wijzigen en het coinsaldo te laten vervallen. Je wordt hier uiterlijk 3 maanden van te voren over geïnformeerd.

3. Gebruik van de App

3.1 Jij bent verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de App. Je dient je te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dien je:

3.2 Je mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming. Evenmin mag je technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de App, blijven jouw eigendom.

4.2 Wij verlenen aan jou een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door ons geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat je daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. Je vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

6. Privacyverklaring

Om het gemakkelijk te maken geven we je graag een samenvatting van de privacy voorwaarden van de Fynch app. Onze volledige privacyverklaring vind je HIER.

6.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

6.2 Hoe lang worden je persoonsgegevens gebruikt?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan 3 maanden na de einddatum van de licentie overeenkomst. Na verstrijken van deze bewaartermijn anonimiseren wij de persoonsgegevens, zodat er geen informatie over jou als individu afgeleid kan worden.

6.3 Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens met maatregelen tegen misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. De systeemomgeving van Fynch app is digitaal beveiligd conform voorgeschreven richtlijnen en wordt continu gemonitord. De persoonsgegevens worden opgeslagen en bewerkt in een goed beveiligd data center in West-Europa.

6.4 Wie maakt er gebruik van je persoonsgegevens?

Jouw mobiliteitsdata worden verwerkt door Mobidot B.V. en na analyse doorgestuurd naar Fynch. Fynch verstrekt deze data aan jou als gebruiker en deelt samengestelde en geanonimiseerde data in de vorm van rapportages met jouw werkgever en/of partners.

6.5 Inzagerecht, recht op correctie en recht op verzet

Natuurlijk heb je altijd recht op inzage in de over jouw opgeslagen gegevens en kun je jouw toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens intrekken. Ook kun je opdracht geven om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de wijze waarop Fynch met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met:

Fynch Smart Mobility
De Corridor 5c
3621 ZA Breukelen
info@fynchmobility.com

6.6 Geautomatiseerde besluitvorming

De App kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. De App maakt hiervoor gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen:

6.7 Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@fynchmobility.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.8 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van de App wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Onze App maakt gebruik van de navolgende cookies:

Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.